Nguyễn Thị Huyền Trang

Nguyễn Thị Huyền Trang

“Quốc gia nào phá hủy môi trường đất thì cũng là đang hủy hoại chính quốc gia mình” – Franklin Roosevelt

 

Là một nhà nghiên cứu khoa học môi trường, mình quan tâm tới những tác động của con người tới các chu trình sinh địa hóa tự nhiên của các hệ sinh thái như đất, nước, không khí. Mong muốn của mình là xây dựng được cầu nối với các nhà nghiên cứu trong cùng và nhiều lĩnh vực liên quan tới môi trường và từ đó góp phần thúc đẩy tiếng nói của cộng đồng các nhà khoa học tới phần đông dân số và đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách. Mình tin rằng làm khoa học là để phục vụ cộng đồng và nhiệm vụ của mình sau cùng là giao tiếp và trao đổi những kết quả khoa học đó một cách hiệu quả tới những đối tượng liên quan.

Liên hệ:
3110A, Agriculture and Life Science Building
Campus Way, Oregon State University
Corvallis, Oregon, USA, 97333
Website:
Email: trang.nguyen@oregonstate.edu huyentrang194@gmail.com

Chuyên môn: Mình đang làm nghiên cứu sinh ngành Khoa học Đất, phân ngành Vi sinh vật đất và Sinh hóa đất. Hướng nghiên cứu chính của mình liên quan tới chu trình sinh địa hóa của nito, cụ thể là về sự phân giải và chuyển hóa protein trong đất cùng những đóng góp của hệ vi sinh vật đất trong quá trình chuyển hóa này.

Công trình nghiên cứu:
2016 và 2017: “Sự đa dạng và phân bố của các gene quy định enzyme ngoại bào phân giải protein trong vi sinh vật”, Hội thảo quốc tế của hiệp hội Khoa học Địa chất châu u (EGU), diễn ra tại Vienna, Áo (22-28/4/2017), Hội thảo quốc tế của hiệp hội Nông học – Khoa học cây trồng – Khoa học đất Hoa Kỳ (ASA, CSSA, SSSA), diễn ra tại Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ (6-9/11/2016) và Hội thảo quốc tế về hệ sinh thái vi sinh vật (ISME), diễn ra tại Montreal, Canada (21-25/8/2016).

2014 và 2015:
“Đánh giá vai trò của các nhóm vi sinh vật tới hoạt động của enzyme phân giải protein trong đất”, Hội thảo của hiệp hội các nhà khoa học đất Oregon diễn ra tại Astoria, Oregon, Hoa Kỳ (26-27/2/2015) và Hội thảo quốc tế của hiệp hội Nông học – Khoa học cây trồng – Khoa học đất Hoa Kỳ (ASA, CSSA, SSSA), diễn ra tại Long Beach, California, Hoa Kỳ (2-5/11/2014).

2012: “Nghiên cứu sử dụng than bùn tự nhiên để loại bỏ kim loại đồng (II) trong môi trường nước: Động học và các yếu tố ảnh hướng tới quá trình hấp phụ”, Hội thảo quốc tế về khái niệm Bền vững trong xử lý nước thải công nghiệp và quản lý khu vực công nghiệp (AKIZ), diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam (10-11/10/2012), Hội nghị sinh viên báo cáo khoa học diễn ra tại đại học Khoa học tự nhiên lần thứ 17, Hà Nội, Việt Nam (12/4/2012), Giải Nhất.

Từ khóa: sinh địa hóa, môi trường đất, chu trình nito, chu trình carbon, vi sinh vật đất, enzyme đất