Ban điều phối

 Diễn đàn VietAgGlobal đượ c xây dựng theo mô hình của một tổ chức phi lợi nhuận (non-profit) bao gồm ban điều phối, hội đồng cố vấn và thành viên diễn đàn. Hiện nay, Ban điều phối VietAgGlobal bao gồm  các thành viên:

——————————————————————————————————————————————-

   

Hoàng Nguyễn, Ph.D. (Univ. of California, Davis / trưởng nhóm)
Cao Thị Thanh Loan (Michigan State Univ.)
Đỗ Thị Hoa (Bonn Univ.)
Đoàn Công Điển (Kyushu Univ.)
Hoàng Thị Huyền Nhung (Univ. of Missouri)
Nguyễn Quế Phương (Univ. of California, Davis)
Nguyễn Thị Huyền Trang (Oregon Univ.)
Nguyễn Thị Xuân Hương (Iowa State University)
Nguyễn Thiện Quang (Univ. of Queensland)
Nhâm Thị Ngọc, Ph.D. (Univ. of California, Davis)
Phạm Quốc An (Univ. of Missouri)

——————————————————————————————————————————————-

Các thành viên Ban điều phối VietAgGlobal có cùng một mục tiêu chung:

Đồng hành cùng xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam bền vững và hiện đại.